6331 - İdari Para Cezaları

Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenerek yayınlanmıştır.

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

         
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2014

 

Miktar

2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

(Yeniden Değerleme Oranı % 10,11)

 

 

Açıklamalar

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

 

26/1-a

4/1-a

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.240 2.466 Türk Lirası / her yükümlülük için
26/1-a

4/1-b

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.240 2.466 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5.601 6.167 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 6.167 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2.800 3.083 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1.680 1.849 Türk Lirası
26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 1.680 1.849 Türk Lirası
26/1-b 6/1-çGörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.120 1.233 Türk Lirası / her tedbir için
26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1.680 1.849 Türk Lirası
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1.680 1.849 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c

 

8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

1.680 1.849 Türk Lirası

 

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.361 3.700 Türk Lirası
5.041 5.550 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.680 1.849

Türk Lirası

MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.120 1.233 Türk Lirası / her yükümlülük için
1.120 1.233 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 12 - Tahliye 26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

1.120 1.233 Türk Lirası / her yükümlülük için
1.120 1.233 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1.680 1.849 Türk Lirası / her yükümlülük için
26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. 2.240 2.466 Türk Lirası
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 2.240 2.466 Türk Lirası
MADDE 15 - Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.       1.120 1.233 Türk Lirası / her çalışan için
26/1-f 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatmak. 1.120 1.233 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak. 1.120 1.233 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 26/1-ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. 1.120 1.233 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak. 1.120 1.233 Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 1.120 1.233 Türk Lirası
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 1.680 1.849 Türk Lirası
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 1.120 1.233 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. 2.240 2.466 Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak. 5.601 6.167 Türk Lirası
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 5.601 6.167 Türk Lirası
MADDE 25 - İşin durdurulması 26/1-l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek. 11.203 12.335 Türk Lirası
26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.120 1.233 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için
1.120 1.233 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 56.018 61.681 Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 89.629 98.690 Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 89.629 98.690 Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 89.629 98.690 Türk Lirası
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 1.120 1.233 Türk Lirası / her hüküm için
1.120 1.233 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar

 

107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 12.181 13.412 Türk Lirası

 

MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu

 

 

 

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 12.181 13.412 Türk Lirası

MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

 

107

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

12.181 13.412 Türk Lirası

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

ÇATI OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Dan. Ölçüm ve Lab. Hiz. Ltd. Şti.  | Yüksel Cad.  No: 5/7 Kızılay/ANKARA | Tel: +90.312.419 72 72  Faks: +90.312.417 2284

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.